Facebook
Twitter
@Multimedx tweetek
Pinterest
Youtube
Blogger
Kapcsolat
Rendelések:
1124 Budapest, Hegyalja út 65.

Információ, bejelentkezés:
06-30-919-49-89
e-mail: info@erkezeles.hu

adatkezelés

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ
 
A MULTI-MED X Korlátolt Felelősségű Társaság által végzett adatkezelési
tevékenységekről

A MULTI-MED X Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Társaság)
a működése során a jelen tájékoztatóban foglalt adatkezelési
tevékenységeket végez, amelyekkel összefüggésben fontosnak tartja, hogy
bemutassa az érintetteknek a tudomására jutott személyes adatok
kezelését, annak legfontosabb jellemzőit, körülményeit.
Azok a kifejezések, amelyek a jelen tájékoztatóban alkalmazásra kerülnek, a
természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében
történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a
95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, az Európai
Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (a továbbiakban: általános
adatvédelmi rendelet vagy GDPR) 4. cikkében meghatározott fogalmak szerint
értelmezendők.
 
ÁLTALÁNOS ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

Ki kezeli az Ön személyes adatait?
Személyes adatait a Társaság kezeli, azonban vannak olyan technikai
műveletek, amelyekhez külső segítséget, adatfeldolgozó
közreműködését veszi igénybe, aki a nevében és utasításainak
megfelelően az adatok feldolgozását végzi. Amennyiben a személyes adatok
a konkrét adatkezelések egyedi adatkezelési tájékoztatójában megjelölt
harmadik személy/ek részére továbbításra kerülnek, úgy azokat önálló
adatkezelőként a továbbiakban ők is kezelik.
Az adatkezelő megnevezése:
MULTI-MED X Korlátolt Felelősségű Társaság. (továbbiakban Társaság),
Székhely:
Telephely: 1124. Budapest, Hegyalja út 96.
Email: info@erkezeles.hu
Telefonszáma: +36 30 838 4782
Weboldal címe: www.erkezeles.hu, www.visszereslab.hu
Adószám: 14059131-2-43
Adatvédelmi tisztviselő nem került kijelölésre. Az Adatkezelő ugyanis nem
minősül közhatalmi szervnek vagy közfeladatot ellátó szervnek, tevékenységei
 
nem foglal magába olyan műveletet, amely a felhasználók rendszeres és
szisztematikus, nagymértékű megfigyelését teszi szükségessé, továbbá az
Adatkezelő nem kezel különleges adatot, illetve büntetőjogi felelősség
megállapítására vonatkozó határozatokra és bűncselekményre vonatkozó
személyes adatot, így az Adatkezelő nem köteles adatvédelmi tisztviselő
kijelölésére.
 
Milyen elveket tartunk különösen fontosnak az általunk végzett
adatkezelési tevékenységek során?
A Társaság az adatkezelési tevékenységei során tiszteletben tartja az
érintettek személyhez fűződő jogait, amelynek során személyes adatait a
hatályos jogszabályi előírások figyelembevételével kezeli. Erre tekintettel
garantáljuk az általános adatvédelmi rendeletben, továbbá az információs
önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII.
törvényben, valamint a konkrét adatkezeléseket érintő ágazati
jogszabályokban foglaltak érvényre juttatását.
Adatkezelő a Személyes adatokat a jóhiszeműség és a tisztesség és átláthatóság
elveinek, valamint a hatályos jogszabályok és jelen Tájékoztató rendelkezéseinek
megfelelően kezeli.
A Szolgáltatások igénybevételéhez elengedhetetlenül szükséges Személyes
adatokat az Adatkezelő az érintett Felhasználó hozzájárulása alapján, és kizárólag
célhoz kötötten használja fel. Az Adatkezelő a Személyes adatokat csak a jelen
Tájékoztatóban ill. a vonatkozó jogszabályokban meghatározott célból kezeli. A
kezelt Személyes adatok köre arányban áll az adatkezelés céljával, azon nem
terjeszkedhet túl (adattakarékosság).

Milyen adatbiztonsági intézkedéseket alkalmaz a Szolgáltató Szakrendelés?
Az általunk kezelt személyes adatokat fokozott biztonsági intézkedésekkel
védjük az illetéktelenek hozzáférésétől. Technikai és szervezési
intézkedésekkel, adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásával, a
személyes adatokhoz történő hozzáférési jogosultsági rend
alkalmazásával gondoskodunk a személyes adatok biztonságáról, továbbá
a vonatkozó jogszabályok alkalmazásával védjük az érintettek
magánszféráját és biztosítjuk a személyes adatok bizalmasságát,
sértetlenségét és rendelkezésre állását.

Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogai:
Milyen jogai vannak a jelen tájékoztatóban ismertetett adatkezelési
tevékenységekkel összefüggésben?
Amennyiben a Társaság az Ön személyes adatait kezeli, a GDPR alapján az
alábbi jogok illetik meg.
 
A tájékoztatáshoz és hozzáféréshez való jog, amelynek során az érintett
jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan,
hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e és ha ilyen
adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy hozzáférést kapjon a
személyes adatokhoz, továbbá az érintett személyes adatok kategóriáihoz,
az adatkezelés céljaihoz, azon címzettek vagy címzettek kategóriáihoz,
akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni
fogják, adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett
időtartamához, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam
meghatározásának szempontjaihoz, továbbá az érintett azon jogához, hogy
kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok
helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását és tiltakozhat az
ilyen személyes adatok kezelése ellen, továbbá a valamely felügyeleti
hatósághoz címzett panasz benyújtási jogához.

A helyesbítéshez való jog, amelynek alapján az érintett jogosult arra, hogy
kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá
vonatkozó pontatlan személyes adatokat, továbbá az adatkezelés céljának
figyelembevételével az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes
adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő –
kiegészítését.

A törléshez való jog, amelynek alapján az érintett jogosult arra, hogy
kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá
vonatkozó, hozzájárulás alapján kezelt személyes adatokat.
Az adatkezelés korlátozásához való jog,
Az érintett az alábbi esetek valamelyikének teljesülése esetén kérheti, hogy az
adatkezelő korlátozza az adatkezelést:
az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ebben az esetben a korlátozás
arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő
ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri
azok felhasználásának korlátozását;
az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából,
de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy
védelméhez;
az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen, ebben az esetben a korlátozás arra az
időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos
indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.
 
A tiltakozáshoz való jog, amelynek alapján az érintett jogosult arra, hogy a
saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes
adatainak a kezelése ellen abban az esetben, ha az adatkezelés az adatkezelő
vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges. A
Társaság a tiltakozás alapján az adatkezelést nem szünteti meg, ha az
adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek
elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival
szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez
vagy védelméhez kapcsolódnak.

Az adathordozhatósághoz való jog, amelynek alapján az érintett jogosult
arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott
személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható
formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy
másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az
adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha
az adatkezelés az érintett hozzájárulásán vagy a személyes adatok
különleges kategóriáinak egy vagy több konkrét célból történő
kezeléséhez megadott hozzájárulásán, vagy szerződésen alapul; és
adatkezelés automatizált módon történik.

Milyen jogorvoslati lehetőségei vannak a jelen tájékoztatóban ismertetett
adatkezelési tevékenységekkel összefüggésben?
Amennyiben sérelmesnek véli azt, ahogy a Társaság a személyes adatait
kezeli, javasoljuk, hogy először keressen meg bennünket panaszával, amelyet
minden esetben megvizsgálunk és mindent megteszünk azért, hogy
megfelelően kezeljük azt. Ha a panasza ellenére továbbra is sérelmezi azt,
ahogy a Társaság kezeli az Ön adatait, vagy nem kíván nálunk panaszt tenni,
úgy az alábbi jogorvoslati lehetőségei vannak:

A felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog
Az egyéb közigazgatási vagy bírósági jogorvoslatok sérelme nélkül
minden érintett jogosult arra, hogy amennyiben álláspontja szerint az
Adatkezelő vagy az általa megbízott Adatfeldolgozó tevékenységével vagy
mulasztásával jogsértést követett el, vagy annak veszélyét idézte elő,
úgy panaszt tegyen a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság
Hatóságnál (a továbbiakban: Felügyeleti Hatóság).
A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhetőségei:
1530 Budapest, Pf.:5.
1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c Tel.: 06 1/391-1400
Fax: 06 1/391-1410
 
Az Adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szembeni hatékony
bírósági jogorvoslathoz való jog.
A rendelkezésre álló közigazgatási vagy nem bírósági útra tartozó
jogorvoslatok – köztük a felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez
való jog − sérelme nélkül, minden érintett hatékony bírósági jogorvoslatra
jogosult, ha megítélése szerint a személyes adatai kezelésével
összefüggő jogainak megsértették.
A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. Ön dönthet úgy,
hogy a pert a lakóhelye vagy a tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt
indítja meg.
A törvényszékek listáját a http://birosag.hu/torvenyszekek webcím alatt
érheti el.

Milyen célból történik a személyes adatainak kezelése?
Személyes adatai kezelésének célja, hogy a www.galmourbuda
megnevezésű weboldalon megtalálható elérhetőségen keresztül bármikor
kapcsolatba léphessen velünk, ennek során általános jellegű kérdéseivel
fordulhasson hozzánk és szolgáltatásaink igénybevétele érdekében
előjegyzést kérhessen.
A marketing üzenetek testreszabása. Érdeklődési terület alapján célzott, releváns
üzenetek biztosítása. Az általános szerződési feltételekben vállalt szolgáltatások,
szolgáltatás minőség és biztonsági feltételek megteremtése.
Törvényi kötelezettségeinknek történő megfelelés.

Milyen adatai kezelésére kerül sor?
Az adatkezelés során a Társaság az Ön nevét (titulus/vezetéknév/kereszt
név) és telefonszámát, továbbá a szolgáltatásaink igénybevételére
előjegyzett időpontját, mint személyes adatokat kezeli.
Az Ön által megadott következő adatokat kezeljük:
Név
Email
Telefonszám
Számlázási cím, lakcím
Előtte/utána fotók
Egészségügyi állapot-
korábbi betegségek, műtétek, gyógyszerszedés, panaszok, tünetek,leletek
Naplózunk adatokat biztonsági okokból:
Megtekintett oldal/funkció
Pontos időpont
IP cím
Böngésző süti / cookie
 
Profilt építünk marketing célból:
Milyen problémára keresel megoldás?
Milyen szolgáltatások érdekelnek?
A profil építés általad megadott adatok alapján történik. Célunk, hogy az általunk
küldött üzeneteket valóban érdekesnek, relevánsnak találd.
Cookie-k (sütik)
A cookie vagy süti jelentése: file-ok vagy információ darabkák, amelyeket a
felhasználó internetes böngészője ment le honlapról és tárolja azokat a
felhasználó gépén. A sütik egyrészről információkat gyűjtenek a honlap
látogatóiról és azok eszközeikről, másrészről megjegyzik a látogatók egyéni
beállításait, amelyek később is felhasználásra kerül(het)nek.
A testre szabott kiszolgálás érdekében az Adatkezelő, illetve honlap üzemeltetője
a felhasználó számítógépén – a felhasználó / érintett hozzájárulása esetén – kis
adatcsomagot, úgynevezett. sütit (cookie) helyez el, és a későbbi látogatás során
visszaolvas. Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit, a sütit
kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális
látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében. A sütik
tehát megkönnyítik a weboldal használatát, ugyanis javítják a felhasználói
élményt. Figyelemmel arra, hogy a sütik által rögzített adatok személyes
adatokkal nem kapcsolhatók össze, így a sütik használatával az Adatkezelő nem
kezel személyes adatokat. Az adatok kezelése kizárólag statisztikai célokat
szolgál
A honlap üzemeltetője csak abban az esetben tudja elhelyezni és elemezni a
sütiket, amennyiben a honlap betöltésekor felugró üzenetben a látogató (érintett)
ehhez hozzájárulását adja, ezzel engedélyezve az elemzést. Az adatkezelés
jogalapja tehát az érintett önkéntes hozzájárulása. Tekintettel a honlapba
beépítésre került kiegészítő modulra (plug in) az érintett IP címe a sütik
elfogadása esetén sem került rögzítésre, az adott látogatás minden esetben
anonimizálásra kerül.
Az Adatkezelők rendszere a sütik elfogadása után az alábbi adatokat rögzíti
automatikusan:
Domain név;
Látogatás dátuma és ideje;
Bejelentkezési adatok;
HTTP válaszkód;
Meglátogatott oldalak;
Oldalak egyéni beállításai;
 
Operációs rendszer és verziószáma;
Böngészőprogram és verziószáma;
Képernyő felbontás;
A cookie-knak az alábbiakban részletezett fajtáit különböztethetjük
meg:
A munkamenet / átmeneti sütik (session cookie-k) célja, hogy a látogatók
maradéktalanul és zökkenőmentesen böngészhessék az Adatkezelő weboldalát,
használhassák annak funkcióit, és az ott elérhető szolgáltatásokat. Az ilyen típusú
sütik érvényességi ideje a munkamenet (böngészés) befejezéséig tart, a
böngésző bezárásával a sütik e fajtája automatikusan törlődik a számítógépről,
illetve a böngészésre használt más eszközről.
A tárolt / állandó sütik azok a cookie-k, amelyek minden alkalommal használatba
kerülnek, amikor a felhasználó az oldalra látogat. Az elemzéshez szükséges
állandó cookie-k ez mutatják meg, hogy a weboldalon belül a felhasználó merre
járt, milyen oldalakat és termékeket nézett meg, mit csinált. A cookie
élettartamától függően marad a kliens gépen. Olyan funkciók használhatják, mint
például a Google Analytics. Ezek a cookie-k nem tartalmaznak személyes
adatokat és nem alkalmasak arra, hogy a látogatót beazonosítsa.
A sütit a felhasználó képes törölni saját számítógépéről, illetve letilthatja
böngészőjében a sütik alkalmazását. A sütik kezelésére általában a böngészők
Eszközök/Beállítások menüjében az Adatvédelem beállításai alatt, cookie vagy
süti megnevezéssel van lehetőség. A cookie-k alkalmazásának tiltásával a
felhasználó tudomásul veszi, hogy cookie nélkül az adott oldal működése nem
teljes értékű. Amennyiben a felhasználó hozzájárul a sütik elhelyezéséhez, és a
későbbiekben nem törli azokat, abban az esetben a sütik 180 nap elteltével
automatikusan törlődnek.
Google Adworsd, Google Analytics, Facebook
Az Adatkezelő a weboldalán alkalmazza a Google Analytics mint harmadik fél
sütijeit is. A Google Analytics statisztikai célú szolgáltatás használatával az
Adatkezelő információkat gyűjt azzal kapcsolatban, hogy a látogatók hogyan
használják a weboldalt. A sütik által mentett információk alapján a Google
kiértékeli, hogyan használta a Felhasználó a honlapot, továbbá a weboldal
üzemeltetőjének a honlap aktivitásával összefüggő jelentéseket készít. Az adatot
a honlap fejlesztésének és a felhasználói élmény javításának céljával használja
fel. Ezen sütik szintén lejáratukig a látogató számítógépén vagy böngészésre
 
használt más eszközén, annak böngészőjében maradnak, illetve amíg a látogató
nem törli őket. A Google Analytics által létrehozott cookie-k időtartama 24
hónapra szól.
A sütik tárolását a felhasználó a böngészőjének megfelelő beállításával
megakadályozhatja, azonban ebben az esetben előfordulhat, hogy a honlap
minden funkciója nem lesz teljes körűen használható. A felhasználó
megakadályozhatja, hogy a Google gyűjtse és feldolgozza a sütik általi, a
felhasználó weboldalhasználattal kapcsolatos adatait – beleértve az IP-címet is –,
ha letölti és telepíti a következő linken elérhető böngésző plugint.
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=hu
Az Adatkezelő a Facebook és a Google AdWords hirdetési rendszerein keresztül
úgynevezett remarketing hirdetéseket futtat. Ezek a szolgáltatók cookie-k, webes
jelzők és hasonló technológiák használatával gyűjthetnek vagy kaphatnak
adatokat az Adatkezelő weboldaláról és egyéb internetes helyekről. Ezeknek az
adatoknak a felhasználásával mérési szolgáltatásokat nyújtanak, illetve
hirdetéseket tesznek célzottá. Az így célzott hirdetések a Facebook és a Google
partnerhálózatában szereplő további weboldalakon jelenhetnek meg. A
remarketing listák a látogató személyes adatait nem tartalmazzák,
személyazonosításra nem alkalmasak. Az Adatkezelő a sütiket felhasználja arra,
hogy a potenciális felhasználók felé a Google és a Facebook útján egyénre
szabott reklámokat jelenítsen meg.
További információ a Google és a Facebook adatvédelmi irányelveiről az alábbi
elérhetőségeken olvasható: https://policies.google.com/privacy és
https://www.facebook.com/about/privacy/
Mi a jogalapja a személyes adatai kezelésének?
A jelen adatkezelési tevékenység jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének
a) pontja alapján az Ön hozzájárulása a személyes adatai kezeléséhez.
Ön jogosult a személyes adatai kezeléséhez megadott hozzájárulását
bármely időpontban visszavonni, azonban ez nem érinti a visszavonás előtt a
hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.
Meddig tároljuk a személyes adatait?
A Társaság az érintett személyes adatokat az Ön hozzájárulásának
visszavonásáig, ennek hiányában legkésőbb a szolgáltatás
igénybevételéig vagy annak elmaradása esetén az erről történő
tudomásszerzés időpontjáig kezeli.

Ki fér hozzá a kezelt személyes adatokhoz, kik a személyes adatok
címzettjei?
A jelen célból kezelt személyes adatokhoz a Társaság ügyvezetője, valamint
a kapcsolattartásra szolgáló adatok kezelésével megbízott munkavállalók
férhetnek hozzá.
A személyes adatai az Ön hozzájárulása nélkül nem kerül továbbításra
harmadik félnek/természetes személynek. Jogosultak és kötelesek vagyunk
azonban minden olyan rendelkezésére álló és általunk szabályszerűen tárolt
Személyes adatot az illetékes hatóságoknak továbbítani, amely Személyes adat
továbbítására minket jogszabály vagy jogerős hatósági kötelezés kényszerít. Ilyen
adattovábbítás, valamint az ebből származó következmények miatt az
Adatkezelők nem tehetők felelőssé.

Tájékoztató frissítése, jogszabály változások követése
A Tájékoztatót az Adatkezelő folyamatosan felülvizsgálja és aktualizálja a
jogszabályi környezet változásainak és a hatósági elvárásoknak megfelelően. Az
aktuális Tájékoztatóról a Felhasználó a weboldal „Adatkezelési Tájékoztató” része
alatt tájékozódhat folyamatosan.

További kérdések/válaszok
Adatkezeléssel és/vagy feldolgozással kapcsolatosan bármikor felvilágosítást
kérhet az info@erkezeles.hu címre küldött emailben.

Budapest, 2019.